बी.टेक प्रथम वर्ष २०१९-२० अनियमित (Backlog) विद्यार्थ्याच्या हिवाळी २०१९ परिक्षेकरीता ऑनलाइन व ऑफलाइन (Online & Offline Registration) नोंदनीबबत.

बी.टेक प्रथम वर्ष २०१९-२० अनियमित (Backlog) विद्यार्थ्याच्या हिवाळी २०१९ परिक्षेकरीता ऑनलाइन व ऑफलाइन (Online & Offline Registration) नोंदनीबबत.