SEBC व EWS प्रवार्गाच्या विद्यार्थ्यानी उर्वरीत शुल्क तत्काल महाविद्यालयामध्ये जमा करण्याबाबत

SEBC व EWS प्रवार्गाच्या विद्यार्थ्यानी उर्वरीत शुल्क तत्काल महाविद्यालयामध्ये जमा करण्याबाबत