सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात स्वधर योजणेकरीता पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तसेच मारकलिस्ट सादर करणेबाबत

सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात स्वधर योजणेकरीता पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तसेच मारकलिस्ट सादर करणेबाबत

Regarding classes of third sem (for direct second year student) & classes of fourth semester (for regular students & direct second year student

Regarding classes of third sem (for direct second year student) & classes of fourth semester (for regular students & direct second year student)

सर्व प्रवर्गाच्या शिष्यवृत्तीकरीता पात्र विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज www. mahadbtmahit.gov.in या वेब पोर्टल वर ऑनलाइन भरूनसादर करणेबाबत

सर्व प्रवर्गाच्या शिष्यवृत्तीकरीता पात्र विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज www. mahadbtmahit.gov.in या वेब पोर्टल वर ऑनलाइन भरूनसादर करणेबाबत