शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील प्रवेश शुल्काचा दुसरा टप्पा ३१/०३/२०२१ पर्यंत भरण्याबाबत.

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील प्रवेश शुल्काचा दुसरा टप्पा ३१/०३/२०२१ पर्यंत भरण्याबाबत.

सर्व प्रवर्गाच्या शिष्यवृत्तीच्या पात्र विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज www.mahadbtmahait.gov.in. या वेबपोर्टल वर ऑनाइन भरून सादर करणे बाबत.

सर्व प्रवर्गाच्या शिष्यवृत्तीच्या पात्र विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज www.mahadbtmahait.gov.in. या वेबपोर्टल वर ऑनाइन भरून सादर करणे बाबत.