Sr. No. Title Download Size
1 महत्वाची सूचना- सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांना उर्वरीत शुल्क दि. १५/०४/२०२३ पर्यंत भरण्याबाबत सूचित करण्यात येत आहे. Download 3071 KB
2 संस्थेतील माहिती व तंत्रज्ञान विभागातील निरुपयोगी व जुनी यंत्रसामुग्री (XEROX MACHINE) साहित्य जसे आहे जेथे आहे त्या स्थितीत जाहीर लिलाव दि.२९ /०३/२०२३ रोजी सकाळी ११:३० वा. करण्यात येईल. Download 139 KB
3 संस्थेतील यंत्र अभियांत्रिकी विभागातील निरुपयोगी जुनी यंत्रसामुग्री व इतर साहित्य जसे आहे जेथे आहे त्याच स्थितीत जाहीर लिलाव दि.२९ /०३/२०२३ रोजी सकाळी ११:३० वा. करण्यात येईल. Download 97 KB
4 Request for Quotation for Insurance of Buildings/Machineries,Equipments etc.of Government College of Engg.Amravati Campus. Download 76 KB
5 संस्थेतील सर्व विद्यार्थ्याना सूचित करण्यात येते की,शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील प्रवेश शुल्क दि.२५/०३/२०२३ पर्यन्त भरावी. Download 147 KB
6 कार्यालयीन आदेश - निविदा रद्द करणेबाबत. GCOEA/GYM/ZENITH-2023/575 Dt. 03/02/2023. Download 110 KB
7 Interview for 1 post of Junior Field Assistant for MPCB Project. Download 451 KB
8 संस्थेतील यंत्र अभियांत्रिकी विभागातील निरुपयोगी जुनी यंत्रसामुग्रि व इतर साहित्याचा जसे आहे तेथे आहे त्याच स्थितीत जाहीर लिलाव दि. ०१/०२/२०२३ सकाळी ११:३० वाजता करण्यात येणार आहे. Download 189 KB
9 निर्लेखित झालेले यंत्र व उपकरणे इत्यादि साहित्यांचे संपूर्ण विक्री करावयाचे आहे त्याबाबत तिसरी वेळ एकत्रित दर मागविण्याबाबत. Download 432 KB
10 List of Selected Candidates for Ph.D. Admission 2022-23-Civil Engineering Download 568 KB
11 List of Selected Candidates for Ph.D. Admission 2022-23-Mechanical Engineering Download 160 KB
12 List of Selected Candidates for Ph.D. Admission 2022-23-Computer Engineering Download 360 KB
13 Postponed of Ph.D. Admission 2022-23 Interview Scheduled. Download 147 KB
14 Registration of III and V Semester B.Tech. and III Semester M.Tech. Download 213 KB
15 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,अमरावती येथील संस्थेतील मुलींचे व मुलांचे वसतिगृहाकरिता मेसच्या आवेदन/निविदा धारकांची यादी. Download 842 KB
16 PhD- List of Eligible candidate Civil Engineering Dept.-2022-23 Download 786 KB
17 PhD- List of Eligible candidate Computer Science and Engineering- 2022-23 Download 412 KB
18 निरलेखित झालेले यंत्र व उपकरणे इत्यादि साहित्यांचे संपूर्ण विक्री करावयाचे आहे त्याबाबत दुबार एकत्रित दर मागविण्याबाबत. Download 549 KB
19 PhD- List of Eligible candidate Mechanical Engineering- 2022-23 Download 321 KB
20 PhD- List of Eligible candidate Electronics Engineering Dept.-2022-23 Download 93 KB
21 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,अमरावती येथील संस्थेतील मुलींचे व मुलांचे वसतिगृहाकरिता मेसच्या जाहिरातीला मुदतवाढ देण्याबाबत. Download 63 KB
22 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,अमरावती येथील संस्थेतील मुलींचे व मुलांचे वसतिगृहाकरिता मेस सबंधी Pre Bid Meeting दिनांक ३१/१२/२०२२ ला ५:०० वाजता. Download 268 KB
23 निरलेखित झालेले यंत्र व उपकरणे इत्यादि साहित्यांचे संपूर्ण विक्री करावयाचे आहे त्याबाबत एकत्रित दर मागविण्याबाबत. Download 411 KB
24 Schedule for the admission to Ph.D. Programme for Session 2022-23 Download 256 KB
25 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,अमरावती येथील संस्थेतील मुलींचे व मुलांचे वसतिगृहाकरिता खाणावळी (मेस) चालविण्यासाठी वर्ष २०२२-२३ करिता पंजीबद्ध /नोंदणीकृत सेवाधारकाकडून विहित नमुन्यात नव्याने आवेदनपत्र मागविण्यात येत आहेत. Download 1343 KB
26 निरलेखित झालेले यंत्र व उपकरणे इत्यादि साहित्यांचे संपूर्ण विक्री करावयाचे आहे त्याबाबत एकत्रित दर मागविण्याबाबत. Download 411 KB
27 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९,२०१९-२०,२०२०-२१,२०२१-२२ करीता पात्र विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम वेगवेगळ्या कारणामुळे प्रलंबित असल्याबाबत. Download 6296 KB
28 हिवाळी २०२२ परीक्षेचे नोंदणी फार्म पाठविण्याबाबत. Download 208 KB
29 सहपत्रामधील नावे नमूद विद्यार्थ्यांनी त्यांचे Send Back to Applicant झालेले अर्ज (तृटी असलेले अर्ज ) दुरुस्तीसह तात्काळ MAHADBT या पोर्टलवर ऑनलाईन रित्या सादर करणेबाबबत Download 3959 KB
30 Announcement of Institute Level Direct Counseling (Spot) Round admission for B.Tech. Direct Second Year on 3rd December 2022 Download 960 KB
31 Provisional merit list institute level round FY B.Tech. 2022-23 Download 6520 KB
32 Announcement of Institute Level Direct Counseling(Spot) Round admision for B.Tech. First Year on 19th Nov. 2022 Download 909 KB
33 Announcement of Institute Level Direct Counseling (Spot) Round admission for M. Tech. First Year on 14th November 2022 Download 1631 KB
34 सर्व द्वितीय व तृतीय वर्ष अभियांत्रिकी विद्यार्थीनीना सूचित करण्यात येत आहे की, वसतिगृहाची प्रवेश प्रक्रिया दि.11/11/2022 ते 14/11/2022 पर्यंत प्रवेशासाठी अर्ज सादर करावी. Download 230 KB
35 संस्थेतील शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्या अंतिम वर्ष बी. टेक. च्या SUMMER TERM-2022 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याना शैक्षणिक कामाकरिता कागदपत्रे देण्याकरिता Eligibility List सर्व विभागाने तात्काळ पाठवावी. Download 181 KB
36 Registration for Summer Term 2022 examination- B.Tech. & M.Tech.(I & II Year) Download 254 KB
37 महत्वाची सूचना- शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्या अंतिम वर्ष बी. टेक. व एम. टेक.(Winter-2021, Summer-2022)अभियांत्रिकी संपूर्ण शाखेच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कागदपत्रे ना-देय-प्रमाणपत्रे घेऊनच वाटप करावी. Download 333 KB
38 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय मध्ये मुलाचे व मुलींचे वसतिगृह साठी मेस करिता आवेदनपत्र मागविण्याबाबत Download 1086 KB
39 जाहीर लिलाव सूचना पत्रक दि.११/१०/२०२२ सकाळी १२:०० वाजता Download 360 KB
40 शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता अनु . जमाती मधील (ST Category) पात्र विद्यार्थ्यांनी पंडीत दिन दयाल उपाध्याय स्वयंम शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज https://swayam.mahaonline.gov.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन भरून सादर करणेबाबत. Download 204 KB
41 शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता प्रगती, सक्षम व शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज www.scholarship.gov.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन भरून सादर करणेबाबत. Download 293 KB
42 Click here-Bharatiya Chhatra Sansad Download 446 KB
43 Vital Information about Student's Participation Download 446 KB
44 परिपत्रक-सर्व विभाग प्रमुख यांनी संस्थेतील शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ अंतिम वर्ष बी. टेक च्या उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे Eligibility List(CGPA सह ) दि.१७/०८/२०२२ पर्यन्त पाठवावी. Download 168 KB
45 निरलेखित झालेले यंत्र, उपकरणे व फर्निचर इत्यादि साहित्याची संपूर्ण विक्री करावयाचे आहे त्या बाबत दर मागविण्याबाबत. Download 3305 KB
46 Registration for Summer Term 2022 examination(B.Tech. - Third Year & Final Year.) The Last Dt-07.08.22 Download 224 KB
47 Registration for Summer Term 2022 examination(B.Tech. - Third Year & Final Year.) Download 224 KB
48 महत्वाची सूचना - सत्र 2021-2022 B.Tech चतुर्थ विद्यार्थ्याना कळविण्यात येते की,प्रथम ते चतुर्थ प्रवेशाची पावती घेऊन येणे. Download 125 KB
49 Circular-Seventh Semesters of academic year 2022-23 Download 231 KB
50 उन्हाळी -2022 परीक्षेचे नोंदणी फॉर्म पाठविण्याबाबत. Download 236 KB
51 उन्हाळी -2022 परीक्षेचे नोंदणी फॉर्म पाठविण्याबाबत. Download 236 KB
52 Author Guideline for paper Download 138 KB
53 Following Listed students are informed that there scholarship form are rejected due to incorrect form submission on MAHADBT portal. this is the last chance to correct and resubmit your form *by 15/06/2022* Download 9212 KB
54 Ph.D Admission 2021-22 List of Candidates Eligible for Interview –Department -PHYSICS Download 423 KB
55 Physics- Schedule for the admission to Ph.D Programme 2021-22 Download 472 KB
56 निर्लेखित झालेले यंत्र व उपकरणे इत्यादि विक्री करायचे आहे. त्या बाबत एकत्रित दर मागविण्याबाबत . Download 1040 KB
57 PhD- List of Eligible candidate-2021-22 Go to The Admission Tab More Details. Download 540 KB
58 डाटा सेंटर मधील संपूर्ण साहित्याचे एकत्रित दर मागविण्याबाबत. Download 290 KB
59 निरलेखित साहित्य, लोखंडी व लाकडी विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले जॉब तसेच लोखंडी व लाकडी स्क्रॅप इत्यादि साहित्य विक्री करावयाचे आहे. त्या बाबत एकत्रित दर मागविण्याबाबत . Download 511 KB
60 Admission to Ph.D. Programme for session 2021-22 Download 221 KB
61 महत्वाची सूचना- शैक्षणिक वर्ष २०२१ -२२ ला प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष,तृतीय वर्ष व चतुर्थ वर्ष (1,2,3 & 4 Year B.Tech)प्रवेशीत सर्व प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज www.mahadbtmahait.gov.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन भरुण सादर करणेबाबत. Download 320 KB
62 निर्लेखित झालेले यंत्र व उपकरणे इत्यादि साहित्याची संपूर्ण विक्री करायचे आहे. त्या बाबत एकत्रित दर मागविण्याबाबत. Download 264 KB
63 Opening of Commercial bids(for Manpower Services Contract-Dean Academic Section) Dated 28.04.2022 at 12:00 noon. Download 138 KB
64 जाहिर लीलाव सूचना-२ Download 560 KB
65 जाहिर लीलाव सूचना-१ Download 516 KB
66 e-Tender for House Keeping/Wet Sweeping , Cleaning Services Download 143 KB
67 निरलेखित झालेले यंत्र व उपकरणे इत्यादि साहित्याचे संपूर्ण विक्री करण्याकरिता दर मागविण्याबाबत . Download 1035 KB
68 Extension of Validity of E-Tender Download 67 KB
69 राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र. Download 1668 KB
70 परिपत्रक- संस्थेतील विभागातील शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये अंतिम वर्ष B. Tech. व M. Tech. विद्यार्थ्यांचे पदवी व पदव्युत्तर पदवी प्रमाणपत्र तयार करण्याकरिता विद्यार्थ्याच्या आईचे व विद्यार Download 366 KB
71 परिपत्रक- कोविड रुग्णांची संख्या वाढत असल्याकारणाने महाविद्यालयाचे वर्ग व वसतिगृहे ही दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत बंद ठेवण्यात यावी असे आदेशीत केले आहे. Download 189 KB
72 मत्ता व दायित्वे विवरण पत्र Download 1418 KB
73 राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र Download 1668 KB