Sr. No. Title Download Size
1 B.Tech. II, IV, VI Semester तसेच M.Tech. II, IV Semesterवर्ष २०२३ करीता उन्हाळी २०२३ परीक्षेच्या नोंदणी बाबत. Download 145 KB
2 सर्व विभागप्रमुख यांनी त्यांच्या विभागातील शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ च्या अंतिम वर्ष बी. टेक. अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांची Eligibility List सादर करण्याबाबत. Download 175 KB
3 अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांकरिता सहाव्या सत्राच्या उन्हाळी २०२३ अतिरिक्त परीक्षेच्या नोंदणी बाबत. Download 159 KB
4 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,अमरावती संस्थेतील उपहारगृहासाठी सेवा पुरविण्याबाबत अनुभवी अभिव्यक्ती स्वारस्य /निविदा मागविण्यात येत आहे. Download 318 KB
5 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,अमरावती संस्थेतील उपहारगृहासाठी सेवा पुरविण्याबाबत अभिव्यक्ती स्वारस्य /निविदा रद्द करण्याबाबत. Download 248 KB
6 शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येत आहे की,ज्या विद्यार्थ्यांनी दि.१०/०५/२०२३ पर्यंत शुल्काचा भरणा केलेला नाही. अशा विद्यार्थ्यांकडून दि.११ /०५/२०२३ ते दि. १५/०५/२०२३ पर्यंत प्रतिदिन रुपये १०० विलंब शुल्क आकारण्यात येईल. Download 155 KB
7 संस्थेतील माहिती व तंत्रज्ञान विभागातील निरुपयोगी व जुनी यंत्रसामुग्री (XEROX MACHINE) साहित्य जसे आहे जेथे आहे त्या स्थितीत जाहीर लिलाव दि. १२/०५/२०२३ रोजी सकाळी ११:३० वाजता करण्यात येणार आहे. Download 125 KB
8 सर्व विभागप्रमुख यांना सूचित करण्यात येत आहे की शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ च्या अंतिम वर्ष बी. टेक. व एम. टेक विद्यार्थ्यांचे ना-देय प्रमानपत्राची पूर्तता विद्यार्थ्यांकडून करून घेण्याबाबत . Download 262 KB
9 संस्थेतील शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये अंतिम वर्ष B.TECH व M.TECH विद्यार्थ्यांचे पदवी व पदव्युत्तर पदवी प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे व विद्यार्थ्याच्या आईचे मराठी व इंग्रजी नावाची अचूक यादी विद्यार्थ्याचे कलर फोटोसह दि. १५\०५\ २०२३ पर्यंत सादर करावी. Download 295 KB
10 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,अमरावती संस्थेतील उपहारगृहासाठी सेवा पुरविण्याबाबत सुधारित वेळापत्रक. Download 129 KB
11 निर्लेखित झालेले यंत्रसामुग्री व उपकरणे इत्यादी साहित्यांचे संपूर्ण विक्री करावयाचे आहे.त्या करीता एकत्रित दर मागविण्याबाबत. Download 2601 KB
12 निर्लेखित झालेले यंत्रसामुग्री व उपकरणे इत्यादी साहित्यांचे संपूर्ण विक्री करावयाचे आहे.त्या करीता एकत्रित दर मागविण्याबाबत. Download 3344 KB
13 महत्वाची सूचना- सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांना उर्वरीत शुल्क दि. १५/०४/२०२३ पर्यंत भरण्याबाबत सूचित करण्यात येत आहे. Download 3071 KB
14 संस्थेतील माहिती व तंत्रज्ञान विभागातील निरुपयोगी व जुनी यंत्रसामुग्री (XEROX MACHINE) साहित्य जसे आहे जेथे आहे त्या स्थितीत जाहीर लिलाव दि.२९ /०३/२०२३ रोजी सकाळी ११:३० वा. करण्यात येईल. Download 139 KB
15 संस्थेतील यंत्र अभियांत्रिकी विभागातील निरुपयोगी जुनी यंत्रसामुग्री व इतर साहित्य जसे आहे जेथे आहे त्याच स्थितीत जाहीर लिलाव दि.२९ /०३/२०२३ रोजी सकाळी ११:३० वा. करण्यात येईल. Download 97 KB
16 Request for Quotation for Insurance of Buildings/Machineries,Equipments etc.of Government College of Engg.Amravati Campus. Download 76 KB
17 संस्थेतील सर्व विद्यार्थ्याना सूचित करण्यात येते की,शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील प्रवेश शुल्क दि.२५/०३/२०२३ पर्यन्त भरावी. Download 147 KB
18 कार्यालयीन आदेश - निविदा रद्द करणेबाबत. GCOEA/GYM/ZENITH-2023/575 Dt. 03/02/2023. Download 110 KB
19 Interview for 1 post of Junior Field Assistant for MPCB Project. Download 451 KB
20 संस्थेतील यंत्र अभियांत्रिकी विभागातील निरुपयोगी जुनी यंत्रसामुग्रि व इतर साहित्याचा जसे आहे तेथे आहे त्याच स्थितीत जाहीर लिलाव दि. ०१/०२/२०२३ सकाळी ११:३० वाजता करण्यात येणार आहे. Download 189 KB
21 निर्लेखित झालेले यंत्र व उपकरणे इत्यादि साहित्यांचे संपूर्ण विक्री करावयाचे आहे त्याबाबत तिसरी वेळ एकत्रित दर मागविण्याबाबत. Download 432 KB
22 List of Selected Candidates for Ph.D. Admission 2022-23-Civil Engineering Download 568 KB
23 List of Selected Candidates for Ph.D. Admission 2022-23-Mechanical Engineering Download 160 KB
24 List of Selected Candidates for Ph.D. Admission 2022-23-Computer Engineering Download 360 KB
25 Postponed of Ph.D. Admission 2022-23 Interview Scheduled. Download 147 KB
26 Registration of III and V Semester B.Tech. and III Semester M.Tech. Download 213 KB
27 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,अमरावती येथील संस्थेतील मुलींचे व मुलांचे वसतिगृहाकरिता मेसच्या आवेदन/निविदा धारकांची यादी. Download 842 KB
28 PhD- List of Eligible candidate Civil Engineering Dept.-2022-23 Download 786 KB
29 PhD- List of Eligible candidate Computer Science and Engineering- 2022-23 Download 412 KB
30 निरलेखित झालेले यंत्र व उपकरणे इत्यादि साहित्यांचे संपूर्ण विक्री करावयाचे आहे त्याबाबत दुबार एकत्रित दर मागविण्याबाबत. Download 549 KB
31 PhD- List of Eligible candidate Mechanical Engineering- 2022-23 Download 321 KB
32 PhD- List of Eligible candidate Electronics Engineering Dept.-2022-23 Download 93 KB
33 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,अमरावती येथील संस्थेतील मुलींचे व मुलांचे वसतिगृहाकरिता मेसच्या जाहिरातीला मुदतवाढ देण्याबाबत. Download 63 KB
34 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,अमरावती येथील संस्थेतील मुलींचे व मुलांचे वसतिगृहाकरिता मेस सबंधी Pre Bid Meeting दिनांक ३१/१२/२०२२ ला ५:०० वाजता. Download 268 KB
35 निरलेखित झालेले यंत्र व उपकरणे इत्यादि साहित्यांचे संपूर्ण विक्री करावयाचे आहे त्याबाबत एकत्रित दर मागविण्याबाबत. Download 411 KB
36 Schedule for the admission to Ph.D. Programme for Session 2022-23 Download 256 KB
37 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,अमरावती येथील संस्थेतील मुलींचे व मुलांचे वसतिगृहाकरिता खाणावळी (मेस) चालविण्यासाठी वर्ष २०२२-२३ करिता पंजीबद्ध /नोंदणीकृत सेवाधारकाकडून विहित नमुन्यात नव्याने आवेदनपत्र मागविण्यात येत आहेत. Download 1343 KB
38 निरलेखित झालेले यंत्र व उपकरणे इत्यादि साहित्यांचे संपूर्ण विक्री करावयाचे आहे त्याबाबत एकत्रित दर मागविण्याबाबत. Download 411 KB
39 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९,२०१९-२०,२०२०-२१,२०२१-२२ करीता पात्र विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम वेगवेगळ्या कारणामुळे प्रलंबित असल्याबाबत. Download 6296 KB
40 हिवाळी २०२२ परीक्षेचे नोंदणी फार्म पाठविण्याबाबत. Download 208 KB
41 सहपत्रामधील नावे नमूद विद्यार्थ्यांनी त्यांचे Send Back to Applicant झालेले अर्ज (तृटी असलेले अर्ज ) दुरुस्तीसह तात्काळ MAHADBT या पोर्टलवर ऑनलाईन रित्या सादर करणेबाबबत Download 3959 KB
42 Announcement of Institute Level Direct Counseling (Spot) Round admission for B.Tech. Direct Second Year on 3rd December 2022 Download 960 KB
43 Provisional merit list institute level round FY B.Tech. 2022-23 Download 6520 KB
44 Announcement of Institute Level Direct Counseling(Spot) Round admision for B.Tech. First Year on 19th Nov. 2022 Download 909 KB
45 Announcement of Institute Level Direct Counseling (Spot) Round admission for M. Tech. First Year on 14th November 2022 Download 1631 KB
46 सर्व द्वितीय व तृतीय वर्ष अभियांत्रिकी विद्यार्थीनीना सूचित करण्यात येत आहे की, वसतिगृहाची प्रवेश प्रक्रिया दि.11/11/2022 ते 14/11/2022 पर्यंत प्रवेशासाठी अर्ज सादर करावी. Download 230 KB
47 संस्थेतील शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्या अंतिम वर्ष बी. टेक. च्या SUMMER TERM-2022 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याना शैक्षणिक कामाकरिता कागदपत्रे देण्याकरिता Eligibility List सर्व विभागाने तात्काळ पाठवावी. Download 181 KB
48 Registration for Summer Term 2022 examination- B.Tech. & M.Tech.(I & II Year) Download 254 KB
49 महत्वाची सूचना- शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्या अंतिम वर्ष बी. टेक. व एम. टेक.(Winter-2021, Summer-2022)अभियांत्रिकी संपूर्ण शाखेच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कागदपत्रे ना-देय-प्रमाणपत्रे घेऊनच वाटप करावी. Download 333 KB
50 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय मध्ये मुलाचे व मुलींचे वसतिगृह साठी मेस करिता आवेदनपत्र मागविण्याबाबत Download 1086 KB
51 जाहीर लिलाव सूचना पत्रक दि.११/१०/२०२२ सकाळी १२:०० वाजता Download 360 KB
52 शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता अनु . जमाती मधील (ST Category) पात्र विद्यार्थ्यांनी पंडीत दिन दयाल उपाध्याय स्वयंम शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज https://swayam.mahaonline.gov.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन भरून सादर करणेबाबत. Download 204 KB
53 शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता प्रगती, सक्षम व शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज www.scholarship.gov.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन भरून सादर करणेबाबत. Download 293 KB
54 Click here-Bharatiya Chhatra Sansad Download 446 KB
55 Vital Information about Student's Participation Download 446 KB
56 परिपत्रक-सर्व विभाग प्रमुख यांनी संस्थेतील शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ अंतिम वर्ष बी. टेक च्या उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे Eligibility List(CGPA सह ) दि.१७/०८/२०२२ पर्यन्त पाठवावी. Download 168 KB
57 निरलेखित झालेले यंत्र, उपकरणे व फर्निचर इत्यादि साहित्याची संपूर्ण विक्री करावयाचे आहे त्या बाबत दर मागविण्याबाबत. Download 3305 KB
58 Registration for Summer Term 2022 examination(B.Tech. - Third Year & Final Year.) The Last Dt-07.08.22 Download 224 KB
59 Registration for Summer Term 2022 examination(B.Tech. - Third Year & Final Year.) Download 224 KB
60 महत्वाची सूचना - सत्र 2021-2022 B.Tech चतुर्थ विद्यार्थ्याना कळविण्यात येते की,प्रथम ते चतुर्थ प्रवेशाची पावती घेऊन येणे. Download 125 KB
61 Circular-Seventh Semesters of academic year 2022-23 Download 231 KB
62 उन्हाळी -2022 परीक्षेचे नोंदणी फॉर्म पाठविण्याबाबत. Download 236 KB
63 उन्हाळी -2022 परीक्षेचे नोंदणी फॉर्म पाठविण्याबाबत. Download 236 KB
64 Author Guideline for paper Download 138 KB
65 Following Listed students are informed that there scholarship form are rejected due to incorrect form submission on MAHADBT portal. this is the last chance to correct and resubmit your form *by 15/06/2022* Download 9212 KB
66 Ph.D Admission 2021-22 List of Candidates Eligible for Interview –Department -PHYSICS Download 423 KB
67 Physics- Schedule for the admission to Ph.D Programme 2021-22 Download 472 KB
68 निर्लेखित झालेले यंत्र व उपकरणे इत्यादि विक्री करायचे आहे. त्या बाबत एकत्रित दर मागविण्याबाबत . Download 1040 KB
69 PhD- List of Eligible candidate-2021-22 Go to The Admission Tab More Details. Download 540 KB
70 डाटा सेंटर मधील संपूर्ण साहित्याचे एकत्रित दर मागविण्याबाबत. Download 290 KB
71 निरलेखित साहित्य, लोखंडी व लाकडी विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले जॉब तसेच लोखंडी व लाकडी स्क्रॅप इत्यादि साहित्य विक्री करावयाचे आहे. त्या बाबत एकत्रित दर मागविण्याबाबत . Download 511 KB
72 Admission to Ph.D. Programme for session 2021-22 Download 221 KB
73 महत्वाची सूचना- शैक्षणिक वर्ष २०२१ -२२ ला प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष,तृतीय वर्ष व चतुर्थ वर्ष (1,2,3 & 4 Year B.Tech)प्रवेशीत सर्व प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज www.mahadbtmahait.gov.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन भरुण सादर करणेबाबत. Download 320 KB
74 निर्लेखित झालेले यंत्र व उपकरणे इत्यादि साहित्याची संपूर्ण विक्री करायचे आहे. त्या बाबत एकत्रित दर मागविण्याबाबत. Download 264 KB
75 Opening of Commercial bids(for Manpower Services Contract-Dean Academic Section) Dated 28.04.2022 at 12:00 noon. Download 138 KB
76 जाहिर लीलाव सूचना-२ Download 560 KB
77 जाहिर लीलाव सूचना-१ Download 516 KB
78 e-Tender for House Keeping/Wet Sweeping , Cleaning Services Download 143 KB
79 निरलेखित झालेले यंत्र व उपकरणे इत्यादि साहित्याचे संपूर्ण विक्री करण्याकरिता दर मागविण्याबाबत . Download 1035 KB
80 Extension of Validity of E-Tender Download 67 KB
81 राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र. Download 1668 KB
82 परिपत्रक- संस्थेतील विभागातील शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये अंतिम वर्ष B. Tech. व M. Tech. विद्यार्थ्यांचे पदवी व पदव्युत्तर पदवी प्रमाणपत्र तयार करण्याकरिता विद्यार्थ्याच्या आईचे व विद्यार Download 366 KB
83 परिपत्रक- कोविड रुग्णांची संख्या वाढत असल्याकारणाने महाविद्यालयाचे वर्ग व वसतिगृहे ही दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत बंद ठेवण्यात यावी असे आदेशीत केले आहे. Download 189 KB
84 मत्ता व दायित्वे विवरण पत्र Download 1418 KB
85 राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र Download 1668 KB